Пайдалану шарттары

Пайдалану шарттары

ОСЫ www.starbucks.com.kz (бұдан әрі- «Сайт») САЙТЫН ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫН МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ

Сайтты пайдалану сіздің осы шарттарды қабылдағәныңыз болып есептеледі, сондықтан осы шарттармен келіспесеңіз, Сайтты пайдаланбаңыз.

Біз өзімізге осы пайдалану шарттарына кез-келген уақытта, өз қарастыруымыз бойынша өзгертулер енгізу, түзету немесе басқа жолмен өзгерту қуқығын қалдырамыз.

Осы түзетулер және/немесе өзгертулер Сайтта жарияланған уақыттан бастап күшіне енеді. Пайдалану ережелерін мерзімді қарап туруды усынамыз, себебі Сайтты узак, уақыт пайдалану сіздің кез-келген өзгертілген шарттарды қабылдағаныңыз болып есептеледі.

Осы пайдалану шарттарымен келіспесеңіз және бірін қалдырмай, ескертусіз толытымен қабылдамасаңыз, Сайттан шығуыңызды сұраймыз.

www.starbucks.com.kz

Қандай да бір ережеге қатысты түсіндірмелеріңіз немесе сурақтарыңыз болса, кез-келген сурағыңызды электронды хатпен csd@alshaya.kz электрондық пошта мекен-жайына жіберуді сұраймыз.

ОСЫ САЙТТА «Alshaya Kazakhstan» (Алшая Қазақстан) ЖШС (БҰДАН ӘРІ«СТАРБАКС») ТУРАЛЫ ДӘЛ ЖӘНЕ УАҚЫТЫЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ҮШІН БАРЫНША КҮШ САЛАТЫНЫМЫЗҒА ҚАРАМАСТАН, ҰСЫНЫЛҒАН АҚПАРАТТЫ ӘРҚАШАН ЖАҢА ДЕП ҚАБЫЛДАМАҒАН ЖӘНЕ ОСЫ САЙТ «СТАРБАКС» ТУРАЛЫ БАРЛЫҚ ТИІСТІ АҚПАРАТТЫ ҚАМТИДЫ ДЕП ОЙЛАМАҒАН ЖӨН.

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ.

Барлык, патенттер, сауда таңбалары, фирмалық стиль, авторлық құқық, сауда атаулары, әзірлеуші қуқықтары, ноу- хау, к,ұпия ақпарат, сондай-ак, осы Сайттың түрі мен функциялары және кез-келген уқсас мүліктік қуқық, тіркелген не тіркелмегендігіне қарамастан, «Старбакс» және/немесе оның филиалдары және үлестес тұлғалар немесе өз материалдары бойынша қуқықты «Старбакс» компаниясына аударған басқа тұлғалардың меншігі болып табылады.

Тікелей берілген құқықтардан басқа, барлық құқықтар қорғалған.

ЖЕКЕ ПАЙДАЛАНУ.

Осы Сайтта ұсынылған материалдар тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған.

Біздің тікелей берілген, алдын-ала жазбаша келісімімізсіз туынды өнімдерді көшірмеуге, қайта шығармауға, өзгертпеуге, жасауға, қандай да бір өнімді және/немесе Сайт бөлігін не Сайтты толытымен үшінші тарапқа көрсетпеуге, жасамауға, жарияламауға, жібермеуге, жеткізбеуге, сатпауға, жалта алмаутә немесе бермеуге, қосалқы лицензияламауға не таратпауға (өнімді үшінші тараптың интернет-сайтыарқылы көрсету немесе таратуды қоса алғанда және онымен шектелмей) келісесіз.

«Старбакс» және/немесе біздің лицензия берушілеріміз

немесе басқа сәйкес иелердің материалдарын біздің тікелей, алдын-ала жазбаша келісімімізбен ғана пайдалануға болады.

Алдын-ала жазбаша келісімсіз өнімді басқаша жолмен пайдаланута, жаңғыртуға немесе таратуға тыйым салынады.

Осы авторлық қуқықтарды бузу тиісті заңдармен қудаланады.

Сіз «Старбакс» компаниясына келтірілген кез-келген шығындарды өтеуге, компанияны Сайт материалдарын заңсыз пайдаланудан туган шыгындар мен зақымдардан қорғауға және олардың орын алмауын қамтамасыз етуге келісесіз.

Сайт мазмунын заңсыз жолмен пайдалану «Старбакс» компаниясына орны толмас нуқсан және шығын келтіруі мүмкін екендігін және заңсыз жолмен пайдаләну нәтижесінде «Старбакс» компаниясының, заң бойынша қолжетімді басқа шараларды қоса алғанда, соттың тыйым салуын қолдану қуқығы бар екендігін мойындайсыз.

«Старбакс», оның қызметкерлерін, агенттерін, лицензия берушілерін, өкілдерін және шеттегі жеткізушілерді сіздің осы пайдалану шарттарының кез-келген ережесін бузудан келіп туған заңды сүйемелдеу қызметіне төленетін шығындарды қоса алғанда, барлық шығындар мен зақымдардан қорғау мақсатында барлық қажетті төлемдер мен құқықтық қорғауды жүзеге асыруға келісесіз және оған кепілдік бересіз.

Біз өзімізге кез-келген сурак, бойынша, сіз бізді жауапкершіліктен толығымен қорғауға міндеттенсеңіз, ерекше қорғау және бақылауды өз есебімізден жүзеге асыру қуқығын қалдырамыз және бул жағдайда сіз сотта қорғау және талап бойынша жауап беру аясында бізбен толығымен қызметтес болуға келісесіз.

КЕРІ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ҮНДЕУ.

Сіз өзіңіз жасайтын барлық үндеулер мазмұны үшін жеке жауапкершілікті көтеруге келісесіз және заңсыз, жала, тіл тигізетін немесе балағат материалдарды ұсынбайсыз

Сіз Сайтқа, авторлык, құқык,, сауда таңбасы, жеке өмір немесе басқа жеке немесе мүліктік және/немесе мүліктік емес қуқықты (қуқықтарды) қоса алғанда, үшінші тараптың кез-келген қуқығын бузатын ешқандай материалдарды жібермеуге келісесіз. Біз сіздің «Старбакс» компаниясына деген мүддеңізді бағалайтынымызға қарамастан, сіздің дизайн, өнім технологиясына қатысты өзіңіздікі деп есептейтін кез-келген ойларыңызды немесе сіз жасаған басқа үсыныстарды қабылдағымыз келмейді және қабылдай алмаймыз.

Сәйкесінше, осы Сайтта сіздің ұсынған кез-келген материал ақысыз негізде, роялти және/немесе басқа төлем және/немесе өтемақы төлеусіз айрықша емес құқықты усыну болып есептеледі, сондай-ақ ол материалды пайдалану, жаңғырту, өзгерту, көрсету, беру, бейімдеу, жариялау, аудару, туынды жумыстар жасау және бұл материалдарды элем бойынша кез-келген бұқаралық ақпарат құралдарымен және қазіргі уақытта белгілі немесе кейін шығатын кез-келген тарату, жіберу және көрсету тәсілдерімен жариялауға лицензия болып есептеледі.

СІЛТЕМЕЛЕР.

Сайттағы басқа сайттарға апарзтын кейбір сілтемелер біздің бақылау аямыздан тыс, олар үшін «Старбакс» жауапты емес, себебі олар тек ыңғайлылық үшін ұсынылган сілтемелер болып табылады.

Біз осы сайттарда жарияланған кез-келген мәтіннің дәлдігін, толықтығын немесе сапасын тексермейміз, дұрыстығын растамаймыз және олар үшін жауапты емеспіз.

Біз бул сайттарда жарияланған ойлар мен көзқарастар дурыстығын растамаймыз.

Сондай-ақ біз осы сайтгарда усынылатын, жеткізілетін, сатып алынатын немесе жарнамаланатын кез-келген тауарлар мен қызметтерді көрсету және олардың сапасы үшін жауапты емеспіз.

Сіз осы сілтемелер арқылы өтумен байланысты кез-келген тәуекелді өз мойныңызга алуга келісесіз.

ҚҰПИЯЛЫЛЫҚЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК.

«Старбакс» компаниясының Сайтқа кірушілер туралы ақпаратты жинау, пайдалану және сақтауға қатысты саясатын білу үшін Жеке ақпаратты өңдеуге келісімді оқуыңызды сұраймыз.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ.

«Старбакс» осы Сайтты жүйелі білімін пайдаланып, ынтамен жасайды, алайда оның дәлдігі, қолжетімділігі немесе сенімділігіне кепілдік бермейді, сондай-ақ «Старбакс» сайттың қамтитын функциялары үздіксіз және қателіксіз жұмыс істейтініне, осы сайт немесе оның серверінде вирустар немесе басқа зиянды компоненттер болмайтынына не «Старбакс» олар туралы хабардар болса да, кемшіліктері жойылатындығына кепіл болмайды.

Заң руқсат еткен толық ауқымда және өлім немесе жарақатқа әкелген айлакерлік және/немесе немқүрайлык, жағдайларын қоспағанда, «Старбакс», оның сәйкес лауазымды тұлғалары, директорлары, қызметкерлері, агенттері, лицензия берушілері, кеңесшілері, өкілдері және/немесе шеттегі жеткізушілері, кез-келген зақымдар мен шығындарды, мәліметтерді жоғалту және зақым келтіруді қоса алғандә және олармен шектелмей, кез-келген зақым немесе шығын үшін және/немесе Сайтқа және/немесе жарияланатын хабарларға, усынылатын материалдарға және/немесе басқа материалдарға қатысты және олардың нәтижесінде туған наразылықтар үшін жауапты емес.

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ТҰЛҒАЛАР.

«Старбакс» ата-аналардан және/немесе қамқоршылардан балалары Сайтқа кіруі кезінде оларды қадағалауын сұрайды

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢНАМА.

Осы шарттар мен ережелер Қазақстан Республикасының заңына сай реттеледі және осы шарттар мен ережелерге қатысты кез-келген даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сай шешілуі тиіс

Компания туралы ақпарат:

«Alshaya Kazakhstan» (Алшая Қазақстан) ЖШС
Заңды мекен-жайы:
Алматы қ.,
Әл-Фараби даңғ.,13
Нұрлы Тау БО, 1 В корп., 3-қаб, 301-кеңсе
Нақты мекен-жайы:
Алматы қ.,
Мәуленов к-сі, 85, 70-кеңсе
Е/ш KZ6883201T0200447000
Банк:
Ситибанк Қазақстан АҚ
БСК CITIKZKA
БСН 150340000149